[ข่าว][slider1 autoplay]

ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง/โครงการ
ปีงบประมาณ/งบประมาณ
รวม
2560
2561
2562
2563
2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
(ศธภ./ศธจ.)


1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   497,000
   546,700
   600,000
   660,000
   500,000
 2,803,700
2. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
   416,000
   387,200
   503,300
   553,600
   609,000
 2,469,100
3. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
-
 -
   450,000
   495,000
   544,500
 1,489,500
4. โครงการส่งเสริมการกีฬาสู่อาชีพ
-
 -
   500,000
   550,000
   605,000
 1,655,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(ศธภ. /ศธจ.)


5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
    รูปแบบ
BBL
400,000
400,000
440,000
484,000
585,600
2,309,600
6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย
    ลดเวลาเรียน
380,000
380,400
418,440
505,700
556,200
2,240,740
7. โครงการมหกรรมการศึกษาลำปาง
    (
Lampang Education Expo )
417,250
643,600
672,700
739,900
813,810
3,287,260
8. โครงการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้
    แบบสะเต็มศึกษา
600,000
600,000
660,000
726,000
798,600
3,384,600
9. โครงการ"เฮาฮักลำปางหนา"
-
100,000
80,000
60,000
50,000
290,000
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการ
    แลกเปลี่ยนรู้และถอดบทเรียน
-
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
23,205,000
11. โครงการโรงเรียนสุจริต
115,000
115,000
126,500
139,150
212,900
708,550
12. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันเฝ้าระวัง
     ปัญหายาเสพติด
200,000
450,340
495,300
544,800
599,200
2,289,640
13. โครงการชุมนุมลูกเสือจังหวัดลำปาง
-
1,001,000
1,101,100
1,211,200
1,332,300
4,645,600
14. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรวมในจังหวัดลำปาง
-
2,743,360
3,017,600
3,319,400
3,651,400
12,731,760
15. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศปริยัติทักษะวิชาการ
-
137,000
150,700
165,700
182,200
635,600
16. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
-
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
4,800,000
17. โครงการฝึกอบรมอาชีพ สอนวิชาชีพระยะสั้น 75ชั่วโมง
-
231,000
231,000
231,000
231,000
924,000
18. โครงการ"ลำปางอันปลั๊ก" Lampang Unplugged
     Project
-
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อการศึกษา (ศธภ. /ศธจ.)


19. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี(แผนขอเงิน)
     และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ(แผนใช้เงิน)
     ของจังหวัดลำปาง
634,000
697,400
767,100
843,800
928,100
3,870,400
20. โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
-
5,044,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
11,044,000
21. โครงการปรับปรุงบ้านพักครู
-
3,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
9,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ศธภ. /ศธจ.)


22. โครงการเร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
     ผลการบริหารจัดการของศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
500,000
500,000
550,000
605,000
665,500
2,820,500
23. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
500,000
1,550,000
1,705,000
1,875,500
2,063,050
7,693,550
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ศธภ. /ศธจ.)


24. โครงการพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
500,000
370,000
350,000
330,000
400,000
1,950,000
25. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
     ด้วย เทคโนโลยี
DLTV , DLITและ  ETV
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
2,500,000
26. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
     การศึกษาจังหวัดลำปาง
1,000,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
4,400,000
27. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
     จังหวัดลำปาง
200,000
500,000
500,000
500,000
500,000
2,200,000
28. โครงการจัดตั้งศูนย์ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
     จัดการ
-
1,600,000
1,000,000
800,000
500,000
3,900,000
29. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และคลังข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา
-
1,000,000
1,000,000
800,000
500,000
3,300,000
30. โครงการพัฒนาบุคลากร ICT เพื่อการบูรณาการ
     เชื่อมโยงข้อมูลทางการศึกษา
-
900,000
800,000
700,000
900,000
3,300,000
ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธภ. /ศธจ.)


31. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
     และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
1,567,100
1,500,000
1,600,000
1,700,000
2,000,000
8,367,100
32. โครงการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
     ทางการศึกษา
10 ปี
-
300,000
330,000
363,000
399,300
1,392,300
33. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร
     สถานศึกษาศึกษาเอกชนด้านการจัดการเรียนรู้
-
43,015
50,000
50,000
50,000
193,015
34. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
-
-
275,000
302,500
322,700
900,200
ยุทธศาสตร์ที่ ระบบการบริหารจัดการ (ศธภ. /ศธจ.)


35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารสำนักงานศึกษาธิการ
     จังหวัดลำปาง
5,000,000
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
28,205,000
36. โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับหน่วยงาน
     และสถานศึกษา
170,000
187,000
205,700
226,200
248,800
1,037,700
37. โครงการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการ
     บริหารงานบุคคล กศจ.ลำปาง
170,800
170,800
187,800
206,500
227,100
963,000
38. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
     ขนาดเล็ก 
118,400
118,400
130,200
143,200
157,500
667,700
39. โครงการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
357,500
373,574
410,900
451,900
497,000
2,090,874
40. โครงการสานพลังโรงเรียนประชารัฐ
135,000
160,000
176,000
193,600
212,900
877,500
41. โครงการการนำสะเต็มศึกษาไปใช้ในกิจกรรม
     ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
-
500,000
550,000
605,000
665,500
2,320,500
ยุทธศาสตร์ที่ สร้างโอกาสทางการศึกษา (ศธภ. /ศธจ.)


42. โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
     ตอนปลาย
(ทวิศึกษา)
160,000
176,000
193,600
212,960
234,256
976,816
43. โครงการลดอัตราการออกกลางคัน ปี 2561
100,000
100,000
110,000
121,000
133,100
610,510
44. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
461,600
200,000
220,000
242,000
266,200
2,818,114
45. โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน
-
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
144,000,000
46. โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาผู้เรียนของชุมชน
-
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000
47. โครงการเพิ่มโอกาสส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
-
9,700,000
9,700,000
9,700,000
9,700,000
38,800,000
48. โครงการส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ
     ของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้
-
700,000
700,000
700,000
700,000
2,800,000
รวม
15,099,650
90,925,789
90,657,940
91,757,610
93,352,716
383,268,429

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.