about

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ศธจ.ลำปาง)
(Lampang Provincial Education Office.)

เลขที่ 131 หมู่ 5 บ้านพระบาท ตำบลพระบาท 

อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 
โทรศัพท์ : 054-821501-2 
โทรสาร : 054-821503 
E-Mail : lpgpeo@gmail.com 
Website : http://lpgpeo.blogspot.com
Facebook : https://www.facebook.com/1804719623083872/ 

*******************************

กลุ่มงานภายใน
  1. กลุ่มอำนวยการ =>
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล => 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน => 
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา => 
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล => 
  6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน => 
  7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน => 
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน =>