[ข่าว][slider1 autoplay]

ประเด็นยุทธศาสตร์
          1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
          2.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
          3.  ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
          4.  ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
          5.  ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          6.  พัฒนาระบบการผลิต  การสรรหา  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          7.  ระบบการบริหารจัดการ
          8.  สร้างโอกาสทางการศึกษา
          9.  การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการจำเป็นและทิศทางการพัฒนาประเทศ
         ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.       ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2.  สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                    1. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
                              -อายุ 15-39 ปี
                              -อายุ 40-59 ปี
                              -อายุ 15-59 ปี
                   2. อัตราการเรียนต่อของผู้เรียน
                         - มัธยมศึกษาปีที่ 1 
                         - มัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.1
                         - ปวส. 
                         - ปริญญาตรี 
                        3.ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกระบบสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กำหนด

กลยุทธ์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1 . ร้อยละของนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 5.  สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาให้ทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น และนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 6.  พัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาหลักทุกช่วงชั้นสูงขึ้นและได้ตามมาตรฐานของประเทศ     
กลยุทธ์ที่ 7.  พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และ  DLIT มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
                    2. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ได้รับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร     Smart Card
กลยุทธ์ที่ 8.  สนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงระบบ ICT กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ร้อยละจำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณในการเช่าสัญญาณ
กลยุทธ์ที่ 9.  พัฒนากระบวนการผลิตและสรรหาให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   การเปรียบเทียบกับเป้าหมายดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 10. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
                   2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพแก้ไขปัญหาหนี้สินครูยกย่องเชิดชูเกียรติและความก้าวหน้าในวิชาชีพเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงาน  
กลยุทธ์ที่ 11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
                                -ภาพรวม
                                -งบประจำ 
                                -งบลงทุน
                  2. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 12. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net/ V-Net/ N-Net)  เพิ่มขึ้น
                    2. ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงาน
                 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองจาก สมศ. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
                 -สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
                 -สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ประถมและมัธยมศึกษา)
                 -สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
                 -สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                 -สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
                 4. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดได้รับการประเมินความสามารถพื้นฐานด้วยเครื่องมือมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติตามแนว PISA Like 

                      5.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัย
กลยุทธ์ที่ 13. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                   2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เกิดความสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 14. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. จำนวนงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง/เป็นที่ยอมรับ
                - เชิงสาธารณ/เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
                - เชิงพาณิชย์
                - ส่งเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล
                        2. จำนวนครู คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 15. พัฒนาหลักสูตรลำปาง และส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนเป็นสังคมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยมีความรู้ความเข้าใจเจตคติทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนด
1.1   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถพูดภาษาท้องถิ่นลำปางได้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
1.2   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่งกายชุดพื้นเมืองลำปางอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
1.3   ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นลำปาง
1.4   ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสามารถพูดภาษาท้องถิ่นลำปางได้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
1.5   ร้อยละ 100 ของครูผู้สอแต่งกายชุดพื้นเมืองลำปางอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
1.6   ร้อยละ100 ของครูผู้สอนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นลำปาง
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร สาระการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
กลยุทธ์ที่ 16.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าเรียนสายอาชีพ เพื่อให้มีงานทำและตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   1. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา  (ปวช. 1 ต่อ ม.4)                 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาในสาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงาน (สาขา 10 อุตสาหกรรมป้าหมาย ได้แก่ 1) ยานยนต์แห่งอนาคต 2) อิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4) เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 5)อาหารแห่งอนาคต 6) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 7 ขนส่งและการบิน 8) พลังงานและเคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล 10) การแพทย์และสุขภาพ)

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.