ข้อมูลเอกสารการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ข้อมูลเอกสารการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ


1. ฐานข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล


2. ฐานข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล


3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552

      1. แบบ อน.4
      2. แบบ อน.5 (ให้ระบุสถานศึกษาเดิมของนักเรียนที่มาเข้าใหม่ด้วยพร้อมแนบสำเนาหนังสือจากโรงเรียนเดิมแนบเป็นหลักฐานด้วย)
      3. แบบ อน.6 (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่จำหน่ายพร้อมเหตุผลของการจำหน่ายก่อนทำการลบชื่อออก)
      4. บัญชีการจ่ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ของเดือนที่ยื่นเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล(ให้ระบุยอดหักเงิน3% ด้วย) โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประทับตรารับรอง
      5. หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคารของเดือนที่ผ่านมา โดยธนาคารประทับตรารับรองการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร