Test-Blueprint (O-NET)

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นปถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)