[ข่าว][slider1 autoplay]

วิสัยทัศน์
“นครลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข”
อัตลักษณ์
“ฮักลำปาง”
เอกลักษณ์
“นครลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
4.  ยกระดับและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์หลัก
1.  กำลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
3.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็น และนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
4.  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
5.  ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น
7.  หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
8.  ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม
9.  ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3.  ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.  ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5.  ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6.  พัฒนาระบบการผลิต  การสรรหา  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.  ระบบการบริหารจัดการ
8.  สร้างโอกาสทางการศึกษา
9.  การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.