[ข่าว][slider1 autoplay]

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางมีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ว่าเป็นปัจจัยของการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและความมั่นคง ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่า เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ 
       ทั้งนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ โดยออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนใน 4 ประเด็น คือ 1. การบูรณาการงานระดับพื้นที่ 2. ปรับช่วงการบังคับบัญชาให้มีสัดส่วนการกำกับดูแลน้อยลง 3. เพิ่มความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา และ 4. เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล 
          ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และ ข้อ 7 (1)  ให้มีอำนาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัดในการกำหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่มุ่งให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ สามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  จากนโยบายดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  จึงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการของบประมาณ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดนโยบายดังกล่าวข้างต้น  มาเป็นกรอบสาระสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด 

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.