test banner

Latest Post

[ข่าว][slider1 autoplay]

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานรับนักเรียน         
ในปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการดูแล ป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การรับนักเรียนภายในจังหวัดลำปาง   เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค                    ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในจังหวัดที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาพื้นฐานได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  


                                                                         นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                                                                                                                          ภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง  นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ได้มอบหมายให้   
นางจินดา สุวรรณ
ชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิรินักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี 
นายก่อพง
ษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิทินดำเนินงานในไตรมาสแรก
ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งที่ประชุมมอบหมายงานตามภารกิจหลักให้หน่วยงานบูรณาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในจังหวัดลำปาง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 และไตรมาสที่ 4/2562


ไตรมาสที่ 3/2562      คลิกที่นี่

ไตรมาสที่ 4/2562      คลิกที่นี่

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.