[ข่าว][slider1 autoplay]

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดทำโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 133 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 เล่ม 133 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        1.  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่ได้รับมอบหมาย
       2.  ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด
       3.  สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
      4.  จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด การดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
      5.  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาปฏิรูปการศึกษาหาประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.