ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.)


ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
(นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร)
ประธานกรรมการ

ศึกษาธิการภาค 15
(นายนิสิต  ชายภักตร์)
รองประธานกรรมการ

นายประจักษ์  สีหราช
ผู้แทน สพฐ.
กรรมการ

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
(นายจีระพงษ์  แสงวณิช)
ผู้แทน สอศ.
กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)
ผู้แทน สป.อว.
กรรมการ

นายเสกสรร  กาวินชัย
ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
กรรมการ

นายเสกสรรค์  พิทักษ์ทา
ผู้แทน สช.
กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ลำปาง
(นายบุญทรง  จิโนเป็ง)
ผู้แทนสำนักงาน กศน.
กรรมการ

นายสาโรจน์  แก้วอรุณ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการ

นายสรายุทธ  พิจอมบุตร
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  ฟูแสง
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการ

พลเอก เกษมสุข  ตาคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายอุดม  อินทรเวศน์วิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายณัฏฐพล  แสงศรีจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
(นายบรรพ์  ใสแจ่ม)
กรรมการและเลขานุการ

รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
(นายธนาวัฒน์  คำราช)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
(นางอัญชลาภรณ์  เนตรดุลย์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
(ว่าที่ร.ต.สัญลักษณ์  ชุมขวัญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ