[ข่าว][slider1 autoplay]

วิสัยทัศน์       
“ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น”

พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัยสามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าประสงค์หลัก

1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ทุกระดับสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

แสดงความคิดเห็น

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.